برگزاری دوره های آموزشی

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در راستای رسالت خود مبنی بر توسعه دانش به مرزهای بازار و صنعت از یک سو و تکمیل مهارتهای کارشناسان سازمان ها و نهادهای اجرایی مطابق با ضرورت های بازار کار از سوی دیگر ، با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره های کاربردی و کارگاه های آموزشی  در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می نماید.