کمیته علمی کمیته علمی

کمیته علمی همایش

ریاست همایش

     دکتر علی عسکری

     رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور

دبیر علمی همایش

     دکتر تیمور رحمانی

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دبیر اجرایی همایش

     دکتر قهرمان عبدلی

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سایر اعضای کمیته علمی همایش

     دکتر محسن مهرآرا

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

     دکتر تیمور رحمانی

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

     دکتر یحیی حساس یگانه

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

      دکتر عباس عرب مازار

     عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

     دکتر عباس شاکری

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

     آقای محمدرضا عبدی

     معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور

     آقای احمد زمانی

     مدیر کل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها سازمان امور مالیاتی کشور

     دکتر مجید حبیبیان

     عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 

      دکتر ولی رستمی

     عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

     دکتر مرتضی اسدی

     عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

     دکتر فلیحی

     عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی