کمیته داوران

کمیته داوران همایش

اسامی کمیته داوران نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران به شرخ ذیل می باشد:

 

 

دکتر رحمانی دکتر سلامی آقای بیگدلی
دکتر مهرآرا دکتر میرسپاسی آقای باقری
دکتر کمیجانی دکتر خلیلی عراقی آقای مهدیان راد
دکتر عقیقی دکتر دوانی آقای آریا
دکتر نادران دکتر الوانی آقای ابراهیم بیگی
دکتر منتی نژاد دکتر محمدی پور آقای طاری بخش
دکتر عباس عرب مازار  دکتر نادری آقای طاهری
دکتر علی اکبر عرب مازار دکتر عبادی آقای پناهی
دکتر مرادی دکتر خداداد کاشی آقای  خادمی
دکتر عسکری مهندس عبدی  آقای مرادی نقده 
دکتر شرزه ای مهندس زمانی آقای مهرکام
دکتر حساس یگانه  دکتر ولی رستمی خانم پورحسن
دکتر کاوند دکتر فولادی آقای یوسفی
دکتر عادل آذر دکتر مهر علیزاده خانم حمیدی
دکتر دیانتی دکتر برخورداری آقای طالبی
دکتر ثقفی دکتر مهدوی آقای اسدا...زاده
دکتر عبدلی  آقای پاکدامن آقای آقایی 
دکتر پروین آقای حسنی آقای شریعتی
دکتر قاسمی آقای یول داشی آقای زایر
دکتر مشهدی احمد