انتشار کتب انتشار کتب

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران جهت انتشار کتب تالیفی و ترجمه اعلام آمادگی می نماید. متقاضیان می توانند در خواست خود را از طریق پست الکترونیک ider@ut.ac.ir ارسال نمایند.