ساختار همایش ساختار همایش

ساختار همایش

ریاست همایش

         دبیر علمی همایش

                     - کمیته علمی همایش

 •                      - کمیته داوران همایش
 •                      - کمیته برنامه ریزی داوری مقالات
 •          دبیر اجرایی همایش
 •                      - شورای راهبردی همایش
 •                                     - کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
 •                                     - کمیته اطلاع رسانی، تبلیغات و روابط عمومی
 •                                     - کمیته اجرایی
 •                                                - گروه پشتیبانی
 •                                                - گروه پذیرش، استقبال و اسکان
 •                                     - کمیته اداری و مالی
 •                                     - کمیته انفورماتیک
 •                                     - دبیرخانه همایش
 •                                                - گروه ثبت نام و دعوت
 •                                     - کمیته برگزاری همایش و فعالیت های جانبی
 •                                                - گروه ویژه نامه
 •                                                - گروه نمایشگاه
 •                                                - گروه جشنواره