روسای موسسه روسای موسسه

1

دکتر حسین پیرنیا

بنیانگذار علم اقتصاد مدرن در ایران و رییس اسبق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۱۳۳۹

۱۳۴۷

2

دکتر پاکدامن

استاد دانشکده اقتصاد و موسس موسسه توسعه و تحقیقات

۱۳۴۷

۱۳۵۷

3

دکتر سید منصور خلیلی عراقی

رییس اسبق دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۱۳۶۲

۱۳۶۴

4

دکتر محمود متوسلی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مشاوره اسبق وزارت بازرگانی

۱۳۶۴

۱۳۶۸

5

دکتر حسن سبحانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

۱۳۶۸

۱۳۷۰

6

دکتر ابراهیم گرجی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد

۱۳۷۰

۱۳۷۳

7

دکتر محمد خوش چهره

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

۱۳۷۳

۱۳۷۶

8

دکتر اکبر کمیجانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی

۱۳۷۶

۱۳۷۸

9

دکتر الیاس نادران

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

۱۳۷۸

۱۳۸۲

10

دکتر حسین عباسی نژاد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و رییس فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۱۳۸۲

۱۳۸۹

11

دکتر محسن مهرآرا

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1389

1392

12

دکتر قهرمان عبدلی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1392

1392

13

دکتر اسدا...فرزین وش

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و رییس اسبق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1392

1393

14

دکتر تیمور رحمانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1393

1396

15

دکتر حسن سبحانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی

1396

1397

16

دکتر فرخنده جبل عاملی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

1397

تا کنون