محورهای همایش محورهای همایش

 

نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
با توجه به اهمیت و جایگاه نظام مالیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تلاش در جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، حساسیت و اهمیت کار دستگاه مالیاتی کشور افزونتر از پیش شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش های نوین مالیاتی می تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد. این امر نیازمند استفاده از روش های علمی به منظور اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و بهبود عملکرد روش های موجود در راستای توسعه اقتصادی کشورمان است. امید است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، شرایط   رشد و توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ فراهم گردد. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، آذر ماه سال جاری اقدام به برگزاری نهمین همایش «سیاست های مالی و مالیاتی ایران» می نماید. لذا از عموم اساتید، محققین، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آید تا با ارسال یافته های علمی و پژوهشی خود در این همایش مشارکت نمایند. هدف از برگزاری این همایش فراهم آوردن زمینه مناسب برای گسترش و ارتقای فعالیت های پژوهشی در حوزه امور مالیاتی در کشور و  تبادل نظر میان کارشناسان و پژوهشگران مالیاتی در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

 

 

 

تشریح محورهای هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران ۱۳۹۴

۱.اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی

۲.شناسایی ظرفیت های مالیاتی و گسترش پایه های جدید مالیاتی 

۳.نظام مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر خانوار

۴.سیاست های مالیاتی و ادوار تجاری

۵.ارتقاء فرهنگ و تمکین مالیاتی

۶.الگوی مالیاتی دولت  اسلامی

۷.مشوق ها و معافیت های مالیاتی  با تاکید بر  مناطق آزاد تجاری

۸.مالیات بر موارد خاص(کالاهای مضر، دخانیات، ......)

۹.ساختار نظام سیاست گذاری مالیاتی

       ۱۰.  مالیات های زیست محیطی

      ۱۱.  حقوق مالی، نظام دادرسی و ضمانت های اجرایی با تاکید بر قوانین مالیاتی

      ۱۲.  نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتی

      ۱۳.  مالیات در افق سند چشم انداز ج. ا. ا